English version | Maint y testun: AAA

Telephone029 20 400015

Mobile0789 903 3726

E-mail eps@eps.gb.com

 
Dr Rosanna Duncan, Leighanne Howells and Matthew Pike

Mae’n cleientiaid ni’n cynnwys:

 • Llywodraeth Cynulliad Cymru
  (adrannau amrywiol)
 • Yr Adran Gwaith a Phensiynau
 • Construction Skills
 • Y Wallich
 • Y Comisiwn Cyfle Cyfartal
 • Cyngor Chwaraeon Cymru
 • Yr Arolygiaeth Dysgu Oedolion
 • Cyngor Sir Gaerfyrddin
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
 • Ffederasiwn Cymdeithasau Tai Cymru
 • Cymorth i Ferched Cymru

Mae’r prosiectau rydym ni wedi gweithio arnynt yn cynnwys:

 • Cyflenwi’r Cynnig Hunangyflogaeth 3 Mis ar gyfer Pobl Di-Waith Hirdymor (Yr Adran Gwaith a Phensiynau a WAG)
 • Cyflenwi Prosiect Hyrwyddwyr Amrywiaeth (WAG)
 • Rhaglen Twf Busnesau – Cyngor Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (WAG)
 • Ymchwil i effaith adfywio ffisegol ar gydraddoldeb, amrywiaeth, hawliau dynol a chydlyniant cymunedol a datblygu offeryn ar gyfer Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb (WAG)
 • Ymchwil i anghenion tai pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) yng Ngorllewin Cymru a datblygu Strategaeth Dai ar gyfer pobl BME (Consortiwm Gorllewin Cymru)
 • Adolygiad o Safonau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y DU (WAG)
 • Adolygiad o Gymwysterau Cydraddoldeb ac Amrywiaeth y DU (WAG)
 • Ymchwil i recriwtio a Chadw Menywod a phobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (BME) o fewn y diwydiant adeiladu (ConstructionSkills)
 • Ymchwil i’r ffactorau sy’n effeithio ar recriwtio pobl ifanc i’r crefftau a’r proffesiynau sy’n gysylltiedig ag adeiladu (ConstructionSkills)
 • Prosiect Potentia – Ymgynghori ar Amrywiaeth (WAG)
 • Adolygu gweithredu’r Cynllun Gweithredu Cymru ar Dai i Bobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (WAG)
 • Datblygu Adnodd Hyfforddi ar Hil a Thai ar gyfer Landlordiaid Cymdeithasol yng Nghymru (WAG)
 • Ymchwil i Gyllidebu ar sail Rhyw mewn Canolfannau Hamdden yng Nghymru (Cyngor Chwaraeon Cymru a’r Comisiwn Cyfle Cyfartal)
 • Archwiliad Amrywiaeth Traws-sefydliadol (Yr Arolygiaeth Dysgu Oedolion)
 • Astudiaeth Genedlaethol o Ofal Plant (Fusion Partnership / WAG)
 • Archwiliad Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen)

Beth ydym ni’n ei wneud?

Ymchwil a gwerthuso

Mae EPS yn arbenigwyr mewn cynllunio a gweithredu prosiectau ymchwil a gwerthuso. Gan ymgorffori ystod eang o bynciau, bwriad ein datrysiadau pwrpasol ni yw helpu busnesau i gyflawni eu goliau’n effeithiol. Mae’r meysydd penodol yn cynnwys.

Yn aml, mae’n gwaith ni’n cyfuno casglu data ansoddol a meintiol, dadansoddi, a dehongli. Mae meysydd ein harbenigedd penodol yn cynnwys: cyflawni arolygon ar raddfa fawr (ffôn, electroneg a wyneb yn wyneb); cyfweliadau strwythuredig a lled-strwythuredig; grwpiau ffocws; gweithdai gyda gweithgareddau wedi’u hwyluso; ymgynghori a chyfranogi cymunedol; ac adolygu llenyddiaeth. Rydym ni’n arbennig o fedrus ar greu adroddiadau ymchwil ansawdd uchel gan ymgorffori dadansoddiad o ansawdd uchel sy’n trawsnewid canfyddiadau ymchwil yn argymhellion y gellir gweithredu arnynt ac sy’n dylanwadu ar bolisi ac arferion.

Rheoli Adnoddau Dynol

Rydym ni’n darparu ystod lawn o wasanaethau Adnoddau Dynol (HR) gan gynnwys datblygu strategaeth, datblygu polisïau a gweithdrefnau a hyfforddiant a datblygu cysylltiol. Mae pynciau penodol yn cynnwys:

Ar hyn o bryd, rydym ni’n gweithio ar ran Lywodraeth Cynulliad Cymru i ddarparu cyngor a chefnogaeth i fusnesau ar ystod o faterion HR ar draws Cymru.

Amrywiaeth & Chydraddoldeb

Mae EPS ar flaen y gad ym meysydd amrywiaeth, cydraddoldeb, hawliau dynol a chynhwysiant. Mae gan sefydliadau ddyletswydd foesol a chyfreithiol i sicrhau cydraddoldeb ymhob mater o ran cyflogaeth a darparu gwasanaethau. Mae EPS yn darparu gwasanaethau cynhwysfawr mewn perthynas â chydraddoldeb ac amrywiaeth gan gynnwys:

Ar hyn o bryd, rydym ni’n gweithio ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru i gefnogi codi ymwybyddiaeth a datblygiad arferion cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant o fewn yr 17 prif ddarparwr Cymorth Busnes yng Nghymru.

Caffael

Mae gweithdrefnau ac arferion caffael yn hanfodol bwysig i sefydliadau sy’n comisiynu ac i gontractwyr. O safbwynt cyfreithiol, mae gan sefydliadau sy’n comisiynu yn y sector cyhoeddus rwymedigaeth i sicrhau fod gweithdrefnau ac arferion yn adlewyrchu cyfle cyfartal. O safbwynt contractwyr, mae cyfrifoldeb cynyddol i ddarparu tystiolaeth o gydymffurfio ag egwyddorion ac arferion cydraddoldeb ac amrywiaeth. Mae EPS yn cynnig ystod o wasanaethau er mwyn sicrhau cydymffurfio â chydraddoldeb ac amrywiaeth drwy gydol y broses gaffael ar gyfer y cleient a’r contractwyr. EPS yw’r sefydliad cyntaf yng Nghymru a’r unig un sydd wedi’i drwyddedu i archwilio a chyflenwi safon Committed 2 Equality. Mae safon C2E yn galluogi sefydliadau sy’n cyflenwi i wirio cydymffurfiad â dyletswyddau statudol y sector cyhoeddus.

Committed 2 Equality

Archwilio

Mae Archwiliadau Annibynnol yn ffordd ddefnyddiol o asesu perfformiad sefydliadol mewn meysydd penodol. Gall EPS gynllunio a gweithredu ystod o archwiliadau ac arolygon i gwrdd ag anghenion sefydliadau. Mae pynciau’n cynnwys

Hyfforddiant ac Ymgynghori

Mae EPS yn darparu hyfforddiant a datblygu/coaching ac ymgynghoriaeth wedi’i deilwrio ar ystod o bynciau gan gynnwys:

 

Back to the top of the page