English version | Maint y testun: AAA

Telephone029 20 400015

Mobile0789 903 3726

E-mail eps@eps.gb.com

 

Dewch i gwrdd â'r Tîm

Dr Rosanna Duncan
BSc (Hons) MSc PhD Siartredig MCIPD

Sylfaenydd a Chyfarwyddwr EPS

Dr Rosanna DuncanDechreuodd Rosanna'i gyrfa yn Swyddog Cyflogaeth gyda Chyngor Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd a'r Fro (CVREC). Tra'n gweithio gyda CVREC, enillodd Rosanna ysgoloriaeth i astudio ar gyfer Doethuriaeth ym Mhrifysgol Morgannwg. Wrth weithio tuag at ei Doethuriaeth, sefydlodd Rosanna ymgynghoriaeth gydraddoldeb ac amrywiaeth; yn 2002, fe sefydlodd hi Employment Practice Solutions Ltd (EPS). Ers 1998, mae Rosanna wedi arwain ar nifer o brosiectau uchel eu proffil ar gyfer amryw adrannau o fewn Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), ConstructionSkills (y CITB gynt), Cyngor Chwaraeon Cymru, y Comisiwn Cyfle Cyfartal (EOC), Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Arolygiaeth Dysgu Oedolion a Chonsortiwm Gorllewin Cymru. Rhwng 2007 a 2008, gweithiodd Rosanna i'r Comisiwn Archwilio yn Llundain yn Rheolwr Amrywiaeth dros dro; roedd rhan o'r rôl yn golygu cynrychioli'r sefydliad mewn grwp Cynghori Hawliau Dynol yr Adran Iechyd yn Whitehall. Mae Rosanna wedi rheoli neu gyfrannu tuag at ystod eang o brosiectau ymgynghori'n ymwneud â chydraddoldeb, gan gynnwys ymchwilio a gwerthuso, datblygu strategaethau a phrosiectau newid. Mae'r gwaith mae Rosanna wedi ymwneud ag ef wedi cwmpasu sawl maes gan gynnwys cydlyniant cymunedol, cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol. Mae Rosanna hefyd wedi ennill statws Aelodaeth Siartredig gyda'r CIPD ac mae hi'n ymgynghorydd ac archwilydd achrededig y safon C2E. Mae Rosanna wedi cyhoeddi erthyglau mewn cylchgronau academaidd rhyngwladol ar ystod o bynciau'n ymwneud â chydraddoldeb ac mae hi'n ganolwr academaidd ar gyfer y cylchgrawn rhyngwladol Construction Management and Economics.

 

Leighanne Howells

Cydlynydd C2E

Leighanne HowellsMae Leighanne yn aelod brwdfrydig a llawn cymhelliad o'r tîm gyda phrofiad eang o wasanaeth cwsmer, gwerthu a gofalu. Mae hi'n gallu addasu i sefyllfaoedd heriol, mae ganddi sgiliau rhyngbersonol gwych ac mae hi'n aelod gwerthfawr ac ymroddedig o dîm EPS. Dechreuodd Leighanne ei gyrfa yn 2000 yn gweithio'n ymgynghorydd morgeisi a hyfforddwr mewn bancio adwerthol. Ers ymuno ag EPS yn 2009, mae hi wedi gweithio'n rhan o dîm ar Gynnig Hunangyflogaeth 3 Mis Llywodraeth Cynulliad Cymru / Yr Adran Gwaith a Phensiynau ar gyfer Pobl Di-Waith Hirdymor. Yn ystod y cyfnod hwn, roedd hi'n gyfrifol am gwrdd â chleientiaid a gwneud diagnosis o'u anghenion datblygu busnes i'r dyfodol a chysylltu gyda'r Darparwyr Busnes er mwyn trefnu eu cymorth a datblygu busnes parhaus. Mae Leighanne yn ymgynghorydd ac archwilydd y safon C2E a hi sy'n gyfrifol am farchnata'r safon yng Nghymru.

 

Matthew Pike

Rheolwr Swyddfa

Matthew PikeMae Matthew yn aelod cydwybodol, brwdfrydig a llawn cymhelliad o dîm EPS. Mae ganddo brofiad blaenorol o weinyddiaeth swyddfa, sgiliau rhyngbersonol a chyfathrebu gwych ac mae wedi dangos ei allu i gyflawni targedau a chanlyniadau.

Mae Matthew wedi darparu cefnogaeth weinyddol ar ystod o brosiectau gan gynnwys y rhaglen hyrwyddo amrywiaeth gaiff ei hariannu gan Gynulliad Cymru a'r rhaglen gynghori Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Lot 4 Twf Busnesau. Mae e hefyd wedi darparu cefnogaeth weinyddol ar gynnig Hunangyflogaeth 3 Mis Yr Adran Gwaith a Phensiynau oedd wedi'i anelu at gynorthwyo pobl di-waith hirdymor i fewn i hunangyflogaeth. Cyn gweithio ar y prosiectau hyn, roedd Matthew yn swyddog gweinyddol Span 3 gyda Gwasanaeth Llysoedd Ei Mawrhydi ac roedd yn gyfrifol am reoli dyddiaduron Barnwyr Cylchdaith a rhestru achosion llys a threialon o fewn targedau penodol, yn ogystal â chysylltu gyda chyfreithwyr, bargyfreithwyr a chwnseliaid ynglyn â'u hargaeledd.

Mae'n hyblyg o fewn amgylchedd gwaith ac mae'n gallu addasu'n gyflym a chadarnhaol i sefyllfaoedd heriol tra'n parhau'n ddigynnwrf, yn gadarnhaol ac yn canolbwyntio.

 

Helen Bulmer
BA Hons, Siartredig FCIPD, Ymarferydd Trwyddedig CIPD

Cydymaith

Helen BulmerMae Helen Bulmer yn Ymarferydd CIPD Trwyddedig gyda Phrifysgol Morgannwg ac yn ymgynghorydd busnes ar ei liwt ei hun a gweithiwr Adnoddau Dynol proffesiynol gyda chefndir mewn addysg, rheoli ac hyfforddi ac 20 mlynedd o brofiad o weithio gyda chwmnïau mawr a bach mewn ystod eang o sectorau cyhoeddus a phreifat, er mwyn cynorthwyo unigolion gyda'u datblygiad personol a'u helpu i gyflawni goliau a dyheadau personol. Mae Helen wedi gweithio ar nifer o gytundebau Cynulliad Cymru, gan gynnwys Menter Hyfforddi Cwmnïau Bach, cynllun Cydraddoldeb SME a'n fwy diweddar ar y rhaglen Hyrwyddwyr Amrywiaeth. Mae meysydd arbenigedd Helen yn cynnwys cynghori ar holl faterion Adnoddau Dynol a hyrwyddo buddion mabwysiadu amrywiaeth a strategaethau cyfle cyfartal o fewn sefydliadau. Mae Helen wedi ymwneud â gwaith prosiect sy'n cynnwys cynorthwyo gyda hyrwyddo newid a datblygu ymrwymiad parhaus i arfer gorau mewn Rheoli Adnoddau Dynol er mwyn cynorthwyo gyda thwf busnesau, creu a datblygu gweithdai a seminarau mewn ystod eang o feysydd ar gyfer myfyrwyr ôl-radd, entrepreneuriaid, rheolwyr cyn cychwyn a pherchnogion mewn Datblygu Syniadau Busnes, Datblygiad Proffesiynol Parhaus, Cyfle Cyfartal ac Amrywiaeth, Recriwtio a Dethol. Mae Helen wedi gweithio gyda nifer o sefydliadau i gynorthwyo gyda ffurfio nodau ac amcanion, gan ddatblygu cynlluniau hyfforddi a gweithredu personol wedi'u cysylltu â goliau ac amcanion. Mae Helen yn gymwys i ddarparu rhaglenni TESOL i bobl sydd â Saesneg yn ail iaith ac i fentora a chefnogi unigolion i ennill cymwysterau achrededig C2E, NVQ a CIPD.

 

Avril Watkins
MSc HRM, Cymrawd Siartredig CIPD

Cydymaith

Avril WatkinsYmgynghorydd Adnoddau Dynol proffesiynol iawn gyda phrofiad helaeth Adnoddau Dynol cyffredinol ac arbenigol wedi'i feithrin dros 20+ mlynedd gyda chwmnïau o'r radd flaenaf mewn manwerthu, gweithgynhyrchu, gwasanaethau ariannol & chanolfannau galw, cwmnïau BBaCh a'r sector cyhoeddus.

Mae Avril wedi gweithio mewn swyddi Adnoddau Dynol uwch i Prudential, Allied Bakeries ac Argyll Stores ac mae hi'n brofiadol ar lefel weithredol a strategol. Mae Avril dan gontract gyda Swyddfa Archwilio Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru ac wedi cefnogi prosiectau datblygu strategaeth a rheoli newid gyda nifer o Awdurdodau Lleol mwyaf Cymru; gan gynnwys Cynghorau Dinas a Sir Caerdydd ac Abertawe, Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf a Gwasanaethau Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin a De Cymru. Mae Avril wedi gweithio gyda chwmnïau BBaCh ar draws ystod o sectorau, gan gynnwys manwerthu, adeiladu, gweithgynhyrchu, amlgyfrwng, dylunio, trafnidiaeth, gwasanaethau TG, ymgynghori, gofal plant a'r sector gwirfoddol. Mae profiad arbenigol Avril yn cynnwys datblygu polisi, contractau gwaith, cyfraith cyflogaeth, recriwtio a dethol, fframweithiau cymhwysedd, gwobrwyo, cyflog cyfartal, cyfle cyfartal & amrywiaeth, arfarnu, rheoli presenoldeb, disgyblu & chwynion, gweithio hyblyg / cydbwysedd bywyd a gwaith, rheoli straen ac hyfforddi. Mae gan Avril MSc mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol, Diploma mewn Cyfraith Cyflogaeth, mae hi'n Gymrawd o'r Sefydliad Siartredig Personél a Datblygu, yn aelod o Sefydliad Ymarferwyr Cydraddoldeb & Amrywiaeth ac mae hi'n ymgynghorydd ac archwilydd achrededig y safon Committed 2 Equality.

 

Pauline Mayberry
BA (Hons), Cymrawd Siartredig CIPD

Cydymaith

Pauline MayberryDechreuodd Pauline ei gyrfa yn y sector addysg, cyn symud i weithio yn y sector tai gwirfoddol lle magodd hi brofiad ac arbenigedd helaeth ar draws ystod o weithgareddau HR, yn ogystal ag ennill ei chymwysterau CIPD. Ers 2002, mae Pauline wedi bod yn gweithio'n ymgynghorydd drwy PPM Associates Limited, yr ymgynghoriaeth rheolaeth busnes a sefydlodd hi. Yn ystod ei gyrfa, mae Pauline wedi gweithio'n helaeth ym maes Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant. Mae hyn wedi cynnwys gweithio ar brosiectau ar gyfer y Comisiwn Cyfle Cyfartal gynt, Cronfa Her Bywyd a Gwaith Llywodraeth Cynulliad Cymru (LlCC), Prosiect Cydraddoldeb BBaCh LlCC ac fel cydymaith gyda EPS ar brosiect Hyrwyddwyr Amrywiaeth LlCC ac arwain ar Adolygiad Amrywiaeth & Chynhwysiant ar gyfer QCA. Mae hi'n Ymgynghorydd HRD ar Raglen Datblygu'r Gweithlu APADGOS Llywodraeth Cynulliad Cymru ac yn Ymgynghorydd cofrestredig Buddsoddwyr Mewn Pobl ac yn achrededig gyda SFEDI; mae hi hefyd yn ymgynghorydd ac archwilydd achrededig y safon C2E; roedd hi'n achrededig gan y Gwasanaeth Cynghori Busnes Cyffredinol ac yn Gydymaith Enwebedig ar gyfer Business in Focus. Mae Pauline wedi gweithio gyda chleientiaid ar draws ystod o sectorau er mwyn cwrdd â'u anghenion penodol nhw a gwella perfformiad eu busnes ac mae hi'n darparu gwasanaethau ymgynghori a chefnogi. Mae Pauline yn Gymrawd Siartredig y CIPD ac mae hi wedi bod yn weithgar yng nghangen De-Ddwyrain Cymru'r CIPD, gan gynrychioli'r gangen yn Swyddog Polisi. Mae hi wedi siarad ar Gydbwysedd Bywyd a Gwaith (yng nghyd-destun busnesau bach) mewn symposiwm rhyngwladol yn Melbourne yn Rhagfyr 2005, a chyhoeddwyd y trafodion.

 

Melanie Squire
Siartredig MCIPD, MSc, MBA

Cydymaith

Melanie SquireDechreuodd Melanie ei gyrfa'n ysgrifenyddes gyfreithiol a rhoddodd hyn sylfaen ddefnyddiol o sgiliau gweinyddu, gofal cwsmer a TG iddi. Yna, cafodd ei recriwtio ac fe'i gwahoddwyd i ymuno â chwmni hyfforddi a datblygu newydd yn Rheolwr Swyddfa; roedd gan y Rheolwr Gyfarwyddwr weledigaeth glir o ragoriaeth a gwasanaeth o safon fyd-eang. Yn sydyn iawn, gwelodd fod ganddi frwdfrydedd am HR, hyfforddi a datblygu a chwaraeodd y Rheolwr Gyfarwyddwr rôl fentora ganolog, yn ei hannog hi i ennill cymwysterau perthnasol ac yn rhoi cyfleoedd gwaith iddi yn Llundain ac Ewrop. Yn 18 oed, ymunodd â Choleg y Barri (BTEC Astudiaethau Busnes a Chyllid) ac mae hi bellach wedi cwblhau cyrsiau addysg uwch am 12 mlynedd. Ar hyn o bryd, mae hi'n astudio ym Mhrifysgol Caerdydd (Tystysgrif i Raddedigion mewn dysgu ac addysgu). Yn 24 oed, ymunodd â Chyfarwyddiaeth Ddatblygu Economaidd Llywodraeth Leol, a mwynhau dyrchafiad llwybr carlam o Ymgynghorydd Hyfforddiant a Gyrfaoedd i Brif Swyddog (Cyflogaeth & Hyfforddiant). Roedd hi'n arbenigo mewn cefnogi unigolion a busnesau newydd, yn enwedig yn wardiau difreintiedig de Cymru. Mae hi hefyd wedi gweithio'n Rheolwr Codi Arian Cymru yn y sector gwirfoddol, yn recriwtio a rheoli gwirfoddolwyr ac yn dyfeisio strategaethau codi arian creadigol er mwyn cynyddu incwm a datblygu partneriaethau gweithio cydweithredol gyda'r sectorau preifat a chyhoeddus. Yn 2003, ymunodd Melanie â chwmni recriwtio ac hyfforddi preifat gan sicrhau £550k o ariannu er mwyn datblygu a rheoli menter gydraddoldeb arloesol; arweiniodd hyn at ddyrchafiad i swydd Cyfarwyddwr Hyfforddiant. Mae hi nawr yn dysgu ym Mhrifysgol Caerdydd ac yn gydymaith gyda Employment Practice Solutions. Cydnabuwyd ei chyfraniad i faes addysg pan gafodd ei henwebu ar gyfer gwobr Cymraes y Flwyddyn ac yn ddiweddar, fe'i henwebwyd ar gyfer gwobr Byw'n Annibynnol a gwobr Tiwtor sy'n Ysbrydoli.

 

Jennie Daw
BSc (Hons) Seicoleg MPhil

Cydymaith

Jennie DawAr hyn o bryd, mae Jennie'n ymchwilydd ar ei liwt ei hun wnaeth ddechrau ei gyrfa mewn gwerthu cyn mynd ymlaen i fod yn hunangyflogedig yn y sector manwerthu drwy ennill Gwobr gan Ymddiriedolaeth y Tywysog. Ar ôl bod yn hunangyflogedig am bron i ddeng mlynedd, dychwelodd Jennie i fyd addysg yn fyfyriwr hyn ac ennill gradd israddedig. Yn 2003, cyflogwyd Jennie'n rhan amser yn Dechnegydd Seicoleg yn Athrofa Prifysgol Cymru, Caerdydd. Tra'r oedd hi'n gweithio, fe ddechreuodd hi hefyd ar gymhwyster ôl-radd a chwblhau gradd Meistr Athroniaeth yn Ionawr 2009. Mae Jennie hefyd wedi dysgu Dulliau Ymchwil, Cyflwyniad i Seicoleg ac SPSS (Pecyn Ystadegol ar gyfer y Gwyddorau Cymdeithasol) i fyfyrwyr israddedig. Yn fwy diweddar, mae hi wedi bod yn ymwneud â phrosiectau ymgynghorol gyda Employment Practice Solutions, Caerdydd sydd wedi cynnwys ysgrifennu adroddiadau demograffig ac ystadegol, prosiectau ymchwil ynghylch cydraddoldeb, amrywiaeth a hawliau dynol a datblygu pecynnau cymorth yn adnodd lleol ar ran darparwyr cymorth busnes ar draws Cymru. Cyflogir Jennie hefyd yn Ymchwilydd Sesiynol gan Gyngor Sir Torfaen lle mae hi wedi gweithio ar Gynllun Plant & Phobl Ifanc Torfaen.

 

Mike Henshaw
M.I.C

Cydymaith

Mike HenshawGweithiodd Mike i'r Weinyddiaeth Amddiffyn am 15 mlynedd, gan ddod, yn y pen draw yn ‘Gynlluniwr' i'r Fyddin. Arweiniodd y profiad a'r wybodaeth a enillodd ym meysydd gwasanaethau rheoli, peirianneg cynhyrchu ac ‘astudiaeth gwaith' mewn newid gyrfa i'r sector preifat ac yn benodol i'r diwydiant gweithgynhyrchu. Dros yr 20 mlynedd nesaf, gweithiodd ar lefel rheoli uwch i gwmnïau o enw da cenedlaethol megis Laura Ashley, Bairdwear a Christie Tyler. Drwy gydol y cyfnod hwn, daeth i ymwneud yn agos gydag agweddau Adnoddau Dynol diwydiant a datblygodd ddealltwriaeth ymarferol dda o gyfraith cyflogaeth. Yn 2002, aeth yn hunangyflogedig, gan gynnig gwasanaeth ymgynghori'n cwmpasu gweithgynhyrchu a H.R. Er fod cefnogi cynhyrchu dal yn rhan o'i fusnes, mae mwyafrif ei waith yn canolbwyntio ar ddeddfwriaeth cyflogaeth a chydraddoldeb & amrywiaeth. Mae ganddo brofiad helaeth mewn cysylltiadau gweithwyr ac mae wedi trafod nifer o achosion drwy Dribiwnlysoedd Cyflogaeth, ar ran Hawlwyr ac Ymatebwyr. Mae Mike yn ymgynghorydd ac archwilydd achrededig C2E.

 

Welsh speakerHuw Thomas

Cydymaith

Huw ThomasYn dilyn cefndir yn y Gyfraith a'r byd Cyhoeddi, gweithiodd Huw am nifer o flynyddoedd ym maes Datblygu Economaidd, lle datblygodd ei sgiliau cyfathrebu, cyflwyno ac hyfforddi cyn arbenigo ym maes hyfforddi ac ymgynghori Ymwybyddiaeth Iaith. Cyd-sefydlodd Huw Sglein yn 2005 er mwyn cwrdd â'r angen am hyfforddiant busnes a digwyddiadau busnes dwyieithog o safon ac ers hynny, mae wedi gweithio gydag ystod eang o gleientiaid ar draws y sectorau yng Nghymru a thu hwnt, gan gynnwys Banc Barclays, Lloyds TSB, B&Q, Llywodraeth Cynulliad Cymru, y Sefydliad Siartredig Dros Farchnata (CIM), Cymdeithas Bêl-droed Cymru, Clybiau Ffitrwydd DW, S4C a'r Gymdeithas Genedlaethol Gwarchod Plant.

Mae Huw'n mwynhau'r cyfle i wneud gwahaniaeth i ddealltwriaeth a gwerthfawrogiad sefydliadau o'r iaith Gymraeg, ei lle o fewn yr agenda amrywiaeth a'r manteision busnes y gall yr iaith eu cynnig. Mae Huw yn ei elfen yn gweithio mewn pob math o amgylchedd gwaith a gyda phob math o bobl, o ysgolion cynradd i lefel uwch reolwyr a phrif swyddogion gweithredol ac mae ganddo brofiad helaeth o lwyddiant wrth hyfforddi a hwyluso drwy gyfrwng y Gymraeg, y Saesneg ac yn ddwyieithog.

 

Margaret Jones
BA (Hons), Siartredig FCIPD

Cydymaith

Margaret JonesDechreuodd gyrfa Margaret mewn Rheolaeth Adnoddau Dynol mewn difrif yn yr Adran Masnach a Diwydiant (bellach Yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau), pan ymunodd hi'n was sifil cyffredinol ym 1976. Erbyn 1985, roedd hi'n Rheolwr Cysylltiadau Cyflogaeth ar gyfer Ty'r Cwmnïau (TC). Ffynnodd hi'n y rôl hon oedd yn cynnig her wahanol bob dydd. Yn ogystal â thrafod gyda swyddogion undeb llawn amser ar anghydfodau cyflog neu lefelau staffio, gan osgoi gweithredu diwydiannol, roedd hi hefyd yn cwrdd â gweinidogion iau ac uwch y llywodraeth i drafod materion a oedd yn peri pryder i lywodraeth ganolog, rheolaeth leol a'r undebau llafur.

Cymrodd Margaret gyfrifoldeb am ddatblygu a chyflwyno rhaglenni Cydraddoldeb ac Amrywiaeth (C&A) yn llwyddiannus i dros 2000 o staff oedd wedi'u lleoli mewn 5 o swyddfeydd drwy Gymru, Lloegr a'r Alban. Roedd ei ffocws hi ar ddatblygu polisi a chodi ymwybyddiaeth o fewn TC o ddeddfwriaeth cydraddoldeb ac arfer gorau o fewn y timau rheoli ac yn gyffredinol ar draws y sefydliad.

Ym 1998, dechreuodd Margaret ei ymgynghoriaeth ei hun - Jones & Co – sy'n cael ei redeg ganddi hyd heddiw. Mae hi wedi gweithio'n llwyddiannus gydag ystod eang, amrywiol o fusnesau (BBaChau a sefydliadau mawr), adrannau llywodraeth ganolog a Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn cyflwyno polisïau, gweithdrefnau a hyfforddiant cyflogaeth a C&A. Mae hi hefyd wedi cynorthwyo cyflogwyr wrth ddatrys anghydfodau mewnol gyda staff a chwynion allanol o rwystrau i wasanaeth. Mae'r gwaith hwn wedi cyffwrdd ar bob elfen o gydraddoldeb ac ar faterion aflonyddu a bwlio. Mae Margaret hefyd yn ymgynghorydd achrededig ac archwilydd ar gyfer y safon Committed 2 Equality.

 

Welsh speakerRebecca Jones
MA, Cert Ed - The Red Shoe Biz Woman

Cydymaith

Rebecca JonesRebecca oedd sylfaenydd Rhwydwaith Menywod Gogledd Cymru a sylfaenydd a Rheolwr Gyfarwyddwr RJ Training Ltd. am 14 o flynyddoedd - cwmni hyfforddiant rheolaeth a datblygu personol llwyddiannus wedi'i leoli yng Ngogledd Cymru. Bellach yn gweithio ar ei liwt ei hun yn hyfforddwr a siaradwr, o'i chartref yng nghefn gwlad De Orllewin Cymru, mae Rebecca'n parhau i fod mor brysur ag erioed. Mae hi'n athrawes gymwys brofiadol (MA, PGCE), yn hyfforddwr, yn siarad Cymraeg ac mae hi wedi gweithio ym maes cydraddoldeb ers canol y 90au.

Mae Rebecca wedi gweithio gyda sefydliadau yn y sectorau cyhoeddus, gwirfoddol a phreifat ar bob lefel ac mae hi nawr yn gweithio'n rheolaidd ar lefel gefnogol gyda Byrddau, Prif Swyddogion Gweithredol a Rheolwyr Gyfarwyddwyr yn hyfforddwr a mentor. Mae ei gwaith ymgynghori hi'n canolbwyntio ar ddatblygu busnes gydag elfen gydraddoldeb ac amrywiaeth ac mae ganddi hi ddiddordeb arbennig yn natblygiad menywod o fewn strwythurau busnes a chyhoeddodd ei llyfr “Business in red shoes” er mwyn cynorthwyo menywod sy'n dechrau busnes. Mae Rebecca hefyd yn ymgynghorydd achrededig ac archwilydd ar gyfer y safon Committed 2 Equality.

 

Deryl Dix

Cydymaith

Deryl DixCwblhaodd Deryl radd mewn Drama ac Addysg ac yna dechreuodd ei gyrfa'n gweithio'n arbenigwraig drama mewn tîm celfyddydau creadigol gyda Chyngor Dinas Caerdydd. Aeth ymlaen i ymgymryd â rôl materion cyhoeddus o fewn prosiect arddangos iechyd y galon, ‘Curiad Calon Cymru' ac yna cymryd swydd Cyfarwyddwr Cymru'r Gymdeithas Cynllunio Teulu (FPA). Bu hi yn y swydd hon am bron i ddeng mlynedd a dilyn hynny gyda swyddi ar lefel Cyfarwyddwr gyda Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Fyddar a Thrwm eu Clyw (RNID) a Gwirfoddolwyr Gwasanaethau Cymunedol (CSV).

Tra'n gweithio gyda'r FPA, enillodd Deryl ddiploma ôl-radd mewn cwnsela o Brifysgol Cymru. Archwiliodd ei traethawd ymchwil hi rôl goruchwyliaeth ar gyfer staff sy'n gweithio yn y proffesiynau helpu. Mae hi hefyd wedi ennill tystysgrifau rhagarweiniol a chanolradd mewn Therapi Teulu, tystysgrif mewn ‘Perthnasau grwp a sgiliau rhyngbersonol', tystysgrifau trwyddedu'r BPS (Cymdeithas Seicolegol Prydain) lefel A a lefel B mewn profion seicometreg ac mae hi'n ymarferydd ardystiedig INLPTA mewn Rhaglennu Niwroieithyddol (NLP).

Yn 2000, sefydlodd Deryl ei busnes hyfforddiant ac ymgynghori ei hun. Mae hi nawr yn gweithio gyda chleientiaid mewn amrywiaeth eang o swyddi ar draws y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol, gan ganolbwyntio ar ddatblygu sgiliau rhyngbersonol gan gynnwys rheolaeth ac arweinyddiaeth, datblygu tîm, amrywiaeth, hyfforddi a hwyluso grwpiau. Mae ei chleientiaid yn cynnwys: Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen, Cyngor Sir Abertawe, Canolfan Cydweithredol Cymru, Chwarae Teg, Airbus, Marks & Spencer, Ymddiriedolaeth y Tywysog a Gingerbread.

 

Sue Wilmore
BA (Hons) Cymrawd Siartredig o'r CIPD

Associate

Sue WilmoreMae Sue yn ymarferydd Adnoddau Dynol (AD) profiadol ac mae ganddi brofiad helaeth yn y sector elusennau a gwirfoddol. Yn dilyn gyrfa hir yn Rheolwr AD gyda’r GIG, symudodd Sue i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol lle roedd hi’n Rheolwr AD dros Gymru am dros dair blynedd ar ddeg. Mae ganddi brofiad helaeth ac ymarferol mewn AD ac mae hi’n hyddysg mewn cymhwyso cyfraith cyflogaeth mewn sefyllfa gweithle. Diddordebau penodol Sue yw rheoli perfformiad, cydbwysedd bywyd a gwaith a chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Sefydlodd Sue ei ymgynghoriaeth Adnoddau Dynol a Datblygu ei hun ym Mai 2004 ac ers hynny, mae hi wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus ar ei liwt ei hun yn hyfforddwr ac ymgynghorydd. Mae hi'n gweithio ar Brosiect Cydraddoldeb ac Amrywiaeth Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cynorthwyo ystod o fusnesau bach a micro i ddatblygu eu sgiliau wrth reoli amrywiaeth yn y gweithle. Mae Sue hefyd yn darparu cyngor Adnoddau Dynol ar ran Canolfan Cydweithredol Cymru i fentrau cymdeithasol newydd a sefydledig yng Ngogledd Cymru. Mae hi'n Gynghorydd Datblygu Adnoddau Dynol ar Raglen Datblygu’r Gweithlu APADGOS Llywodraeth Cynulliad Cymru, yn Gynghorydd Buddsoddwyr mewn Pobl (BMP) cofrestredig ac mae hi wedi’i hachredu gan SFEDI. Mae Sue wedi helpu nifer o fusnesau i gyrraedd safon BMP.

 

Back to the top of the page