English version | Maint y testun: AAA

Telephone029 20 400015

Mobile0789 903 3726

E-mail eps@eps.gb.com

 

Ymwadiad cyfreithiol

Tra gwneir pob ymdrech i sicrhau bod cynnwys y wefan hon yn gywir, mae'r wefan yn cael ei darparu "fel y mae" ac nid yw EPS yn gwneud unrhyw osodiadau na’n rhoi unrhyw warant mewn perthynas â chywirdeb neu gyflawnrwydd y wybodaeth a geir arni. Er bod cynnwys y wefan yn cael ei ddarparu mewn ewyllys da, nid ydym yn gwarantu y bydd y wybodaeth yn cael ei diweddaru, na’i fod yn wir ac nid yn gamarweiniol, nac y bydd y safle bob amser (neu byth) ar gael i'w ddefnyddio.

Nid ydym yn gwarantu y bydd y gweinyddwyr sy’n golygu fod y wefan hon ar gael yn rhydd o wallau, feirws na bygiau ac rydych chi’n derbyn mai eich cyfrifoldeb chi yw gwneud darpariaeth ddigonol ar gyfer amddiffyn rhag bygythiadau o'r fath. Rydym yn argymell sganio unrhyw ffeiliau cyn lawrlwytho.

Ni ddylai unrhyw beth ar y wefan hon gael ei gymryd i fod yn gyfystyr â chyngor proffesiynol neu argymhelliad ffurfiol ac rydym yn eithrio pob gosodiad a gwarant sy’n ymwneud â'r cynnwys a defnydd o'r safle hwn.

Ni fydd EPS yn atebol mewn unrhyw achos am unrhyw iawndal damweiniol, anuniongyrchol, canlyniadol neu arbennig o unrhyw fath, nac am unrhyw iawndal o gwbl, gan gynnwys, heb gyfyngiad, iawndal sy'n deillio o golli elw, colli contractau, ewyllys da, data, gwybodaeth, incwm, arbedion disgwyliedig neu berthynas fusnes, p'un ai yw wedi’i hysbysu o'r posibilrwydd o’r fath iawndal ai peidio, sy'n deillio o neu sydd mewn cysylltiad â defnydd o'r wefan hon neu unrhyw wefan gysylltiedig.

 

Back to the top of the page