English version | Maint y testun: AAA

Telephone029 20 400015

Mobile0789 903 3726

E-mail eps@eps.gb.com

 

Mae rhai o’r sefydliadau rydym wedi eu tywys drwy C2E gyda chefnogaeth Llywodraeth y Cynulliad yn cynnwys:

 • Annog Cyf
 • Antur Teifi
 • Adran Busnes a Mentergarwch (Cymorth Busnes) - Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
 • Business in Focus
 • Centre for Business
 • Datblygu Busnes & Mentergarwch - Datblygu Economaidd - Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
 • Maneg Cyf
 • Siambr Canolbarth a Gorllewin Cymru Cyf
 • Tattum Guest Associates Ltd (TGAL)
 • THE Group Ltd
 • Tredegar Community Interest Company
 • Venture Wales

Beth yw C2E?

Committed 2 Equality

EPS yw'r unig sefydliad yng Nghymru sydd wedi'i drwyddedu i archwilio a darparu'r safon Committed 2 Equality (C2E).

Mae C2E yn rhaglen Achredu Sicrhau Amrywiaeth sydd wedi'i ardystio gan SFEDI ac a gaiff ei chydnabod yn genedlaethol, sy'n hwyluso sefydliadau i ddatblygu a gwella'u dull o weithredu cydraddoldeb. Mae Sfedi yn gorff cydnabyddedig gan lywodraeth, di-elw sy'n gosod safonau ar gyfer Menter Fusnes a Chymorth Busnes. Mae'r rhaglen yn galluogi sefydliadau i ddatblygu a dangos dealltwriaeth glir o'r achos cyfreithiol a busnes dros weithredu arferion a gweithdrefnau cyfartal, cydlynol a chynhwysol. Mae hefyd yn gwella perthnasau gyda chyflenwyr, y gymuned a chwsmeriaid; yn enwedig y rheiny o'r sector cyhoeddus. Mae dyletswydd statudol cyffredinol ar bob awdurdod lleol i ddileu gwahaniaethu anghyfreithlon ac i hyrwyddo cyfle cyfartal a pherthnasau da ar draws pob swyddogaeth gan gynnwys caffael. Mae ennill nod barcud C2E yn rhoi gwybod i gleientiaid posibl o'r sector cyhoeddus fod gennych chi bolisïau, gweithdrefnau ac arferion allweddol sy'n hyrwyddo cydraddoldeb o fewn eich sefydliad chi, sy'n cydymffurfio â deddfwriaeth bresennol ac yn hyrwyddo arfer da.

Yn achos rhai cwmnïau, gall peidio â gallu dangos yn glir eu bod nhw'n gallu cwrdd ag anghenion cyfartaledd cleientiaid sector cyhoeddus wneud y gwahaniaeth rhwng llwyddo mewn tendr neu beidio.

Beth yw manteision cyrraedd safon C2E?

Mae'r Achrediad Sicrhau Amrywiaeth yn cynnig cefnogaeth, datblygiad ac ardystiad nod barcud i chi allu dangos eich hymrwymiad i gyflawni cydraddoldeb ac amrywiaeth yn y gweithle ac wrth ddarparu gwasanaethau.

Mae hyn yn dod yn gynyddol bwysig i sefydliadau sydd eisiau:

Sut ydw i'n cyrraedd y safon C2E?

Gyda chefnogaeth gan un o'n ymgynghorwyr, dylech chi fod yn barod am archwiliad o fewn 8 - 12 wythnos o ddechrau'r rhaglen. Mae'r achrediad yn adnewyddadwy'n flynyddol; mae'r dull trwyadl hwn yn sicrhau fod safonau uchel yn cael eu cynnal a'u gwella.

Proses C2E

Cyfarfod cychwynnol gydag ymgynghorydd EPS – eglurhad o'r broses a holiadur hunanasesu

Arrow

Adolygu'r holiadur hunanasesu – adnabod unrhyw feysydd cymorth arbenigol sydd eu hangen ar gyfer cyrraedd C2E

Arrow

Darparu unrhyw gefnogaeth ychwanegol

Arrow

Archwiliad C2E

Arrow

Dyfarnu Achrediad C2E

 

Back to the top of the page